כיצד מחשבים תשואה

תשואה !
בויקיפדיה מצאתי שתשואה בכלכלה, היא היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע ממקורות שונים. לדוגמה, מריבית, רווח נקי מעסק, רווח הון וכו’. תשואה תוצג באחוזים, כיוון שהיא מייצגת את הרווח או ההפסד באחוזים, ולא מספר נקי.

נתון התשואה לא יצביע על אורך תקופת ההשקעה, אך נהוג להציג תשואה שנתית.

המאמר הבא מציג בסיס מצויין למשקיעים (חדשים) בנדל”ן לצורך הבנת החישובים שמאחורי המונח – תשואה.